PZP Vás dostane z problémovUzatvorenie povinného zmluvného poistenia je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Stačí, ak osobne zavítate do vybranej pobočky poskytovateľa a podpíšete zmluvu, ešte jednoduchšie je, ak si otvoríte váš počítač, vyhľadáte si stránku poisťovne alebo niektorého sprostredkovateľa a zmluvu uzavriete online.

Ešte predtým, ako samotné poistenie uzatvoríte, bolo by dobré, aby ste si urobili menší prieskum trhu. Musíte však rátať s tým, že osobne vám to zaberie veľmi veľa času. V súčasnosti na Slovensku poskytuje poistenie zodpovednosti 11 poisťovní, takže obehať všetkých jedenásť pobočiek vám dá zabrať, hlavne ak ste z menšieho mesta a nie všetky poisťovne majú kamenné pobočky práve vo vašom meste. Preto je výhodnejšie urobiť si tento prieskum online. Ponuky všetkých poisťovní nájdete aj na stránke www.uzavripzp.sk. Pomocou PZP kalkulačky jednoducho vyplníte niekoľko údajov a za chvíľu máte pred sebou všetky ponuky. Do formulára kalkulačky zadáte informácie o vás ako vodičovi a teda vek, miesto bydliska, škodový priebeh, číslo vodičského oprávnenia a pod. Nutné budú aj údaje o vozidle, ktoré chcete poistiť, a to značka a model auta, rok výroby, objem a výkon motora či palivo. Zavážiť môžu aj údaje o tom, či máte dieťa do 15 rokov, alebo máte uzatvorené aj iné poistenie (poistenie majetku, životná poistka atď.) alebo máte účet v OTP banke.

Po vygenerovaní výsledkov sa môžete rozhodnúť pre ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje, stačí, ak na ňu kliknete. Vybraná spoločnosť vás následne kontaktuje, pričom budete musieť doplniť ešte niekoľko údajov. Po prijatí vašej žiadosti vám poisťovňa zašle niekoľko dokumentov spolu s návrhom zmluvy, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu. Riadna biela karta spolu so zelenou kartou vám poisťovňa zašle po zaplatení poistnej sumy.

Ak by ste uvažovali nad tým, že by ste sa tomuto poisteniu vyhli, nemuselo by sa vám to vyplatiť. PZP je povinné zo zákona pre všetkých držiteľov motorových vozidiel. Všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Tieto úrady od vás budú aj vymáhať dlžné poistné, samozrejme aj s pokutou za omeškanie. Pokuta  sa pohybuje vo výške vyše 3000 eur, takže by sa vám to ozaj nevyplatilo. Ešte horšie by ste obstáli, ak by ste bez uzavretia povinnej poistky spôsobili nehodu. Všetky náklady by ostali len na vás. A tie môžu narásť do vysokých súm.

Do akej výšky uhradí poisťovňa škodu?

Keď sme už hovorili o náhrade škody, ak by ste spôsobili nehodu bez PZP, tak by sme si mali povedať, aký sú limity poistného plnenia. Tieto údaje musia byť uvedené v poistnej zmluve, čiže si ich jednoducho vyhľadáte. Tieto limity však určuje zákon a platia teda pre všetky poisťovne rovnako. Nemusíte sa báť, že s lacnejšiu poistkou bude vaše krytie nižšie. Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených je limit poistného krytia 5 000 000 eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených je to suma 1 000 000 eur.

Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

Nie vždy Vám poisťovňa vyhovieKedy za vás poisťovňa škodu neuhradí?

Aj keď limity poistného krytia sú pomerne vysoké, za určitých okolností môže poisťovňa odmietnuť škodu uhradiť. Poisťovňa má na to právo v týchto konkrétnych prípadoch:

 • zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, PZP je primárne určené na odškodnenie iného vodiča;
 • ak ide o škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám, ktoré s ním v dobe vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti;
 • ak škoda vznikla na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla, ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti;
 • v prípade, že škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť je nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody;
 • ak sa jedná o škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla;
 • ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim;
 • ak ide o poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, zemetrasení či úniku jadrovej energie, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmito udalosťami;
 • ak ide o škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou;
 • ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou.

Ďalšie prípady výluky, a to z porušenia povinností vodiča

Poisťovne si môžu stanoviť v poistnej zmluve aj ďalšie prípady, v ktorých odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Vo všeobecnosti sú si tieto podmienky podobné, týkajú sa porušení základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke. Na preplatenie škôd teda zabudnite, pokiaľ ste viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok, ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť, alebo vozidlo viedla osoba, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

V každom prípade je lepšie, aby ste vopred dobre preštudovali poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, aby ste neskôr neostali nemilo prekvapení.

Pozrite sa aj na to aké asistenčné služby máte v ceneK povinnému poisteniu patria aj asistenčné služby

V rámci povinného zmluvného poistenia máte nárok aj na základný balík asistenčných služieb od poisťovne. Ich rozsah si určujú samotné poisťovne. Vo všeobecnosti je ich ponuka v tomto bode podobná, no bude lepšie, ak sa na konkrétne služby budete informovať priamo u poskytovateľa.

Vo väčšine prípadov však budete mať nárok na príchod technika na miesto nehody, aby posúdil stav vozidla a nechal ho odtiahnuť do servisu. Poisťovňa vám taktiež zabezpečí náhradné vozidlo na nevyhnutný čas alebo preplatí náklady na spiatočnú cestu po nehode, niekedy preplatí aj ubytovanie. Asistenčné služby využijete nielen pri nehode, ale aj v prípade, ak stratíte kľúče, dôjde vám palivo, dostanete defekt alebo sa vám vybije batéria. Pozor by ste mali dať len na to, aby ste pri sebe mali telefónne číslo na poisťovňu.

Škoda na čelnom skle

Poistenie čelného skla vozidla je súčasťou povinného zmluvného poistenia. No vymôcť si preplatenie tejto škody od poisťovne je v súčasnosti takmer nemožné. Poisťovne argumentujú predovšetkým tým, že poistnú udalosť by mal ohlásiť vinník nehody. V prípade odrazeného kamienka od pred vami idúceho auta však vinníka identifikujete len veľmi ťažko. Pomôcť by vám pri tom mohla nainštalovaná kamera. Často sa však stane, že škoda sa naplno prejaví až neskôr. A aj keď v prospech klientov poisťovní sa vyjadrila aj Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom, poisťovne odmietajú na základe jej stanoviska aj konať. Preto ak chcete mať istotu, že vám bude uhradená škoda na čelnom skle, pripoistite si ho samostatne.

Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Výpoveď PZP je pomerne jednoduchá, stačí dodržať pár základných pravidiel. Hlavné je, že zmluvu môžete vypovedať len písomne. Poisťovni ju doručíte buď osobne alebo zašlete poštou. V každom prípade je dobré, aby ste mali doklad o tom, že ste tak urobili. Dnes si už ani nemusíte lámať hlavu nad tým, ako presne by mala takáto žiadosť o výpoveď vyzerať, vzory výpovede nájdete aj na internete, napr. na vyššie spomenutej stránke uzavripzp.sk. K žiadosti nezabudnite priložiť aj všetky potrebné doklady, akými sú napr. kúpnopredajná zmluva v prípade predaja vozidla, policajná správa o odcudzení vozidla, ak vám auto ukradli a pod.

Dôvodov na to, aby ste so svojím poskytovateľom vypovedali poistnú zmluvu, je hneď niekoľko:

 • uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená;
 • zmena majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním;
 • odcudzenie vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii;
 • vyradenie z evidencie vozidiel;
 • zničenie, resp. zošrotovanie vozidla;

bez udania dôvodu.